Facebook

Signální výtisk - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu signální výtisk.

Význam: Signální výtisk je první vytištěná kopie dokumentu, která je nutná pro vytvoření následných verzí.

návěst

Návěst je signál, který informuje o blížícím se nebezpečí a varuje před ním.

znamení

Symbol nebo znak pro sdělení informací, často používaný k vyjádření myšlenek nebo emocí, které nemohou být popsány slovy.

podnět

Podnět je podnětující vliv, který vede k určitému jednání, myšlení nebo reakci.

popud

Popud je podnět nebo impulz k nějakému jednání nebo reakci.

náznak

Náznak je zřetelné, ale nejasné sdělení, které naznačuje, že něco je pravděpodobné, ale nevyžaduje potvrzení.

přenášená informace

Přenášená informace je data posílaná mezi dvěma nebo více zařízeními přes počítačovou síť.

nacvičené rozehrání

Nacvičené rozehrání je technika používaná k získání pohybového rytmu, která umožňuje jednotlivcům provádět pohybové kombinace.

Podobná synonyma

odezva (na podnět)

Reakce (na podnět); zpětná vazba, reakční doba.

znamení (vypálené)

Symbolický obraz, který má vyjádřit nebo znázornit myšlenku, představu nebo vzkaz.

podávat informace

Poskytovat podrobnosti o něčem nebo někom.

informace

Informace jsou data nebo fakta, která jsou poskytována k poskytnutí znalostí nebo pochopení.

informace (nesprávná)

Informace je data, která nám poskytuje potřebné údaje a poznatky pro lepší rozhodnutí.

zatajit (informace)

Zatajit znamená skrýt informace, neodhalit je a uchovat je v tajemství.

získávat informace

Získávání informací je proces sbírání dat a informací, které jsou potřebné k dosažení specifického cíle.

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

dávat znamení

Dávat znamení znamená projevovat svůj zájem, potvrzovat svou přítomnost a ukazovat, že jste ochotní poskytnout pomoc.

počítačové zpracování informace

Počítačové zpracování informace je proces transformace dat, který zahrnuje převody, shlukování, analýzu a monitorování dat pomocí počítačových technik.

poskytující informace

Poskytování informací je proces umožňující předávání údajů a znalostí mezi lidmi nebo organizacemi.

vpálit (znamení)

Vpálit znamení znamená zanechat trvalou nebo dočasnou stopu, např. vytvořit vyrytím nebo použít tavnou pistoli.

znamení (poznávací)

Znamení je symbol, znak nebo zobrazení určené k zobrazení, identifikaci nebo jako znamení poznávací.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

obsahující informace

Obsah: informace, které se týkají určitého tématu nebo problému.

jméno-znamení

Jméno-znamení je symbolický obraz nebo slovo, které se používá k identifikaci nebo reprezentaci osoby, značky nebo instituce.

podnět (činu)

Podnět je akce, událost, myšlenka nebo informace, která vyvolává činnost nebo reakci.

poskytnout (informace)

Poskytnout znamená dát něco někomu nebo něco předat.

dát popud <k čemu>

Dát popud k činu nebo k jednání; dát impulz.