Facebook

Obstarávat (jídlo) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu obstarávat (jídlo).

Význam: Obstarávat znamená zajistit si potřebné zásoby jídla, aby byly k dispozici pro vaše potřeby.

hledat

Hledat je vyhledávat informace nebo věci; snažit se něco najít, objevit, shromáždit nebo získat.

pátrat <po čem>

Vyhledávat informace o něčem a zkoumat je pozorně, aby bylo dosaženo určitého cíle.

pídit se

Pídit se znamená vyhledávat nebo prozkoumávat, aby se získaly informace nebo odpovědi.

slídit

Hledat, sbírat informace nebo důkazy či sledovat něco nebo někoho tajně.

starat se <o co>

Starat se o co znamená pečovat o něco, dbát na něco, být odpovědným za něco.

opatřovat <co>

Provádět kroky k získání či udržení něčeho.

Podobná synonyma

starat se <o koho>

Starat se znamená pečovat, dbát o potřeby dané osoby a vytvářet bezpečné a láskyplné prostředí.

pátrat <po kom n. čem

Pátrat znamená zkoumat, vyptávat se a hledat informace o něčem nebo někom.

starat se

Starat se znamená dbát o něco nebo pozornost věnovat něčemu, aby to bylo v pořádku a zdravé.

opatřovat

Opatřovat znamená zajistit, obstarat nebo získat něco co je potřeba.

hledat <co v čem> (usilovně)

Hledat je usilovné vyhledávání informací, předmětů nebo osob.

pátrat

Hledat, snažit se najít odpovědi pomocí sběru informací či vyšetřování.

slídit <za kým>

Sledovat nebo pozorovat někoho s cílem zjistit o něm informace nebo důvody jeho činnosti.

slídit <po čem>

Slídit po něčem znamená pátrat nebo dohledávat informace o něčem.

hledat <co>

Hledat: vyhledávat, sbírat informace a zdroje o něčem; zkoumat, prozkoumávat.

pátrat (v paměti)

Hledat údaje, informace nebo věci v minulosti.

opatřovat <co komu>

Opatřovat znamená poskytovat co komu potřebuje nebo vyžaduje; dávat něco, co je nezbytné nebo prospěšné.

slídit <po kom>

Slídit po kom znamená sledovat jeho pohyb a chování, aby se zjistilo co dělá nebo kam jde.

hledat (drobné)

Hledat drobné znamená prohledávat místo nebo prostor se snahou najít menší částky peněz.

opatřovat ukazatelem

Opatřovat ukazatelem znamená vymezovat danou věc nebo koncept pomocí něčeho, co jej symbolizuje.

hledat (řešení čeho)

Hledat znamená vyhledávat něco nebo řešit problém, aby se dosáhlo cíle.

opatřovat (za peníze)

Kupovat nebo nakupovat potřebné věci a služby za peníze.

hledat <koho n. co>

Hledat: vyhledávat, shánět informace nebo věci, aby byly nalezeny.

hledat <koho>

Hledat: vyhledávat, snažit se najít nebo objevit něco.