Facebook

Inspektor (policejní) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu inspektor (policejní).

Význam: Inspektor je služební funkce v policii, jejímž úkolem je vyšetřovat zločiny a sloužit jako hlavní dohled nad policisty.

vyšetřovatel

Vyšetřovatel je osoba zajišťující právní vyšetřování případů, provádění výslechů svědků a důkazů.

úředník (správní)

Úředník je osoba zodpovědná za vykonávání správních činností ve veřejné správě.

člen komise (zkušební)

Člen komise je člověk, který je zodpovědný za posouzení a hodnocení výsledků zkoušky, aby bylo zajištěno, že jsou splněny stanovené požadavky.

politruk

Politruk je člen armády, který je zodpovědný za výcvik, disciplínu a vedení vojáků.

Podobná synonyma

zkušební

Zkušební - adjektivum pro označení procesu, kterým se zjišťují vlastnosti, schopnosti nebo funkce, za účelem určení jejich kvality.

správní

Správní je souhrn pravidel, postupů a procesů pro řízení a správu organizací a institucí.

člen rodiny

Člen rodiny je osoba, která pochází ze stejného příbuzenského příbuzenství (rodiče, sourozenci, prarodiče, neteře a synovci).

úředník

Úředník je pracovník veřejné správy, který vykonává správní činnost, vykonává práva a povinnosti stanovené zákonem.

správní sbor

Správní sbor je orgán, který dohlíží na výkon úřední moci veřejné správy.

komise

Komise je skupina lidí, která je pověřena vyřešit určitý problém, zvážit možnosti a vydat doporučení.

správní výbor

Správní výbor je orgán, který vykonává správu a dohled nad činností podniku nebo organizace.

vyšetřovatel (tajný)

Vyšetřovatel (tajný) je policista nebo agent, který provádí sběr důkazů a vyšetřování trestných činů.

vysoký úředník

Osoba na vysoké pozici ve státním úřadě, odpovědná za rozhodování a implementaci politik.

člen (komunistické) strany

Člen strany je osoba, která je registrována v komunistické straně a přijala její ideologii. Je zapojena do jejích aktivit a účastní se jejích schůzí.

člen městské rady

Člen městské rady je osoba, která zastupuje a zodpovídá za veřejné zájmy v obci a je zvolená občany.

správní úřad (města)

Správní úřad je úřad města, který se stará o vyřizování příkazů, nařízení a dalších administrativních činností.

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

správní úředník (vysoký)

Správní úředník (vysoký) je úředník, který je zodpovědný za vyřizování úředních záležitostí a řízení veřejné správy.

člen

Člen je osoba, která je součástí organizace, sdružení, klubu nebo jiné skupiny.

úředník (vysoký)

Úředník vysoké úrovně je pracovník veřejné správy, který vykonává administrativní služby pro stát nebo obec.

úředník (státní správy)

Úředník je osoba zaměstnaná ve státní správě, která vykonává nebo řídí činnosti, které musí být provedeny pro vyřízení úředních záležitostí.

člen vlády

Člen vlády je politická osoba, která má zodpovědnost za přijímání a implementaci rozhodnutí státu.

člen komise

Člen komise je osoba, která je pověřena k vedení a koordinaci určitých úkolů nebo procesů.

člen parlamentu

Člen parlamentu je zákonodárce, který zastupuje občany ve volených orgánech a předkládá návrhy zákonů.

člen NSDAP

Člen NSDAP je člen nacistické strany Německého společenství práce.