Facebook

Hodnota (peněz) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu hodnota (peněz).

Význam: Hodnota peněz je měřítko, které se používá k určení hodnoty jednotlivých finančních aktiv.

orientace (politiky)

Orientace politiky je směřování a zaměření politického programu, které určuje cíle a prioritní oblasti jednání.

poměr (měn)

Poměr je matematický vztah mezi dvěma čísly nebo veličinami, který je vyjádřen jako podíl nebo podíl v procentech.

sazba (peněžní)

Sazba je úroková nebo jiná peněžní míra, která určuje, za jakých podmínek budou peníze půjčovány nebo investovány.

přednášky

Přednáška je mluvené vystoupení prezentující informace, zamyšlení nebo názory.

seminář

Seminář je intenzivní forma výuky, ve které se účastníci zabývají různými tématy a problémy prostřednictvím diskusí a cvičení.

lekce

Lekce je učební jednotka, která se skládá z tematických jednotek a je vyučována jako část školního programu.

směr (letu)

Směr je vektorová veličina, která určuje směr pohybu nebo letu. Označuje úhel mezi ním a referenčním směrem, například středem nebo severním směrem.

Podobná synonyma

směr

Směr je přesný úhel, ve kterém se pohybuje osoba nebo předmět. Určuje směr, ve kterém se bude pohybovat.

orientace

Orientace je proces, který pomáhá lidem zorientovat se ve svém okolí a naučit se orientačním dovednostem.

dát nárazem (směr)

Dát nárazem (směr): narazit se do něčeho ve směru, který je předem stanovený.

peněžní

význam je slovo, které se používá k popisu finanční ceny, hodnoty nebo hmotných statků.

peněžní ústav

Peněžní ústav je finanční instituce, která poskytuje finanční služby, jako jsou úvěry, účty, spoření, investice a platební služby.

milostný poměr

Milostný poměr je citový vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje romantické a erotické city.

zaměstnanecký (poměr)

Zaměstnanecký (poměr) označuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který je vymezen právními předpisy a který je charakterizován oboustrannou závazností.

poměr (branek v utkání)

Poměr je počet gólů, které jedna strana vstřelí ve srovnání s ostatními během utkání.

poměr

Poměr je vztah mezi dvěma či více veličinami, které mají danou vazbu nebo vztah.

směr (myšlenkový)

Směr je obecný pojem označující směr (dráhu) v pohybu, ale také myšlenkový směr či cíl.

přepočet ročního důchodu (na peněžní hodnotu)

Přepočet ročního důchodu je proces změny jednotlivých důchodových částek na peněžní hodnotu.

seminář (vědecký)

Seminář je akademická diskuse konaná pod vedením vyučujícího, při které se studenti účastnící zabývají konkrétními tématy.

naznačit (směr)

Naznačit znamená dát náznak, dát nějaký nesouvislý signál nebo událost, který může naznačovat směr nebo cíl.

měnit směr

Měnit směr znamená změnit předem stanovenou trasu nebo cestu, přeorientovat se na nový směr.

levá orientace (politická)

Levá orientace je politický směr, který se snaží prosadit spravedlivější společnost, zaměřenou na zlepšení životních podmínek chudších vrstev a na prosazování lidských práv.

záruka (peněžní)

Záruka je záruční smlouva, která poskytuje spotřebiteli právo na odstranění chyb nebo náhradu výrobku v případě, že se výrobek nevyrovná jeho očekáváním.

číselný poměr (volební)

Číselný poměr je vyjádření volebního výsledku jako poměru hlasů získaných kandidáty či politickou stranou k celkovému počtu hlasů.

zrušit (právní poměr)

Zrušit znamená zcela zlikvidovat právní poměr, čímž se zaniká všechny jeho účinky.

sazba

Sazba je úroková míra, která určuje, jakým způsobem se úroková míra používá k účtování peněžních transakcí.