Facebook

Doklad - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu doklad.

Význam: Doklad je forma potvrzení či prokázání něčeho existujícího, skutečného či dohodnutého.

osvědčení

Osvědčení je dokument, který potvrzuje schopnosti nebo úspěchy člověka nebo organizace.

průkaz

Průkaz je dokument sloužící k prezentaci osobní identity, např. občanský průkaz nebo cestovní pas.

legitimace

Legitimace je proces potvrzení, že něco je oprávněné, právně platné nebo oprávněné.

dokument

Dokument je formální zápis dat, informací nebo sdělení, který je zaznamenán na nějakém materiálu.

svědectví

Svědectví je osobní zpověď člověka osobního zkušenosti, která je důkazem o tom, co se stalo.

ověření

Ověření je proces prokázání správnosti, autenticity nebo pravdivosti něčeho.

citát

Citát je ustálená věta, myšlenka nebo úryvek, který pochází z literárních či jiných uměleckých děl.

příklad

Příklad je ukázka či ilustrace toho, jak by měla být daná situace, věc, akce či proces provedena.

poznámka

Poznámka je většinou krátká zpráva, která slouží k upřesnění, zdůraznění nebo doplnění určitého tématu.

dodatek

Dodatek je formální dokument, který přidává informace k jinému dokumentu, aby doplnil nebo upřesnil jeho obsah.

potvrzení

Potvrzení je oficiální dokument, který slouží k potvrzení nějaké informace, dohody nebo transakce.

projev

Projev je vyjádření myšlenek a názorů, které jsou sdělovány druhým lidem slovně nebo písemně.

Podobná synonyma

nepotvrzený (dokument)

Nepotvrzený = bez oficiálního dokladu o jeho platnosti nebo schválení.

úřední průkaz (cestovní)

Úřední průkaz (cestovní): doklad osoby oprávněné k průchodu státních hranic a umožňující cestovat po zahraničí.

příklad (početní)

Příklad (početní) je ukázka nebo situace sloužící k vysvětlení nějakého matematického konceptu nebo principu.

projev úcty

Projev úcty je vyjádření respektu, obdivu a úcty k něčímu nebo něčemu.

projev souhlasu

Projev souhlasu je vyjadřování přijetí nebo schválení určitého návrhu nebo dohody.

rozřešit (příklad)

Vyřešit, dokončit, vyřídit, zvládnout.

projev (nepřipravený)

Projev je ústní vyjádření nějaké myšlenky, názoru či přesvědčení; může být připravený nebo nepřipravený.

ověření (pravosti)

Ověření je proces potvrzování skutečnosti, pravosti nebo autenticity něčeho.

projev (slavnostní)

Projev (slavnostní) je formální mluvená nebo psaná řeč, která se obvykle používá k vyjádření něčí myšlenky, názoru nebo pocity.

osvědčení (písemné)

Osvědčení je písemný doklad, který potvrzuje nějaký fakt nebo skutečnost.

být použit (jako příklad)

"Být" je základní sloveso v angličtině, označující stav nebo vlastnost. Označuje také existenci nebo vztahy mezi lidmi a věcmi.

pronést (projev)

Pronést je vyřčení nějakého slova, projevu nebo prohlášení.

příklad (názorný)

Příklad: Ukázka praktické aplikace popsaného postupu.

pronášet (projev)

Pronášet znamená vyjadřovat své myšlenky nebo názory veřejně a nahlas.

projev soustrasti

Projev soustrasti je vyjádření smutku a soucitu druhé osobě po ztrátě milované osoby nebo situace.

zneplatnit (průkaz)

Zneplatnit znamená omezit platnost něčeho, např. průkazu.

poznámka (nečekaná)

Poznámka je krátká poznámka nebo zpráva, která je nečekaná a náhlá.

průkaz (studentský)

Průkaz je doklad o tom, že jsme studentem a máme právo na výhody jako je sleva na cestování a vstupenky do kulturních a volnočasových akcí.

projev vznešenosti

Projev vznešenosti je představení sebe sama, které vyzařuje důstojnost, noblesu a zdvořilost.

svědectví <o čem>

Svědectví je důkaz o něčem, co se stalo, nebo se může použít jako podpora pro něčí tvrzení.

štvavý (projev)

Štvavý projev: projev, který je založen na manipulaci a vyvolává emoční reakce a nesprávné úsudky.

padělaný (průkaz)

Padělaný průkaz je kopírovaný dokument, který je vytvořen s cílem napodobit nějaký legální dokument nebo certifikát.

svědectví (názorné)

Svědectví je osobní zkušenost, která se týká nějaké události nebo skutečnosti.

připojit (příklad)

Připojit se znamená spojit, přidat nebo přiřadit se k něčemu, např. ke síti, souboru nebo dokumentu.