Facebook

Dávat film - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu dávat film.

Význam: Dávat film znamená promítat filmový záznam, aby byl viditelný pro diváky.

konat projekci

Konat projekci znamená vytvářet obraz zdroje světla na předem určené ploše.

projektovat <co do čeho>

Projektovat znamená navrhnout a plánovat budoucí činnosti, aby byly dosáhnuté cíle.

Podobná synonyma

konat

Konat znamená dělat, provádět, vykonávat nebo uskutečňovat.

domáhat se <čeho>

Usilovat o něco s úsilím, odhodláním a vytrvalostí.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si čeho/koho.

být původcem <čeho>

Být původcem je označení pro osobu, která je zodpovědná za vytvoření nebo vznik něčeho.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě, nechat trvale existovat.

převzít <co z čeho>

Převzít: vzít na sebe odpovědnost, přijmout něco, čím se zavazujeme plnit.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: převzít moc a kontrolu nad čím.

osvobodit se <od čeho>

Osvobodit se od něčeho: uvolnit se od závislostí, pout a omezení, získat svobodu a nezávislost.

všímat si <čeho>

Všímat si, zkoumat a analyzovat čehokoliv.

neobejít se <bez čeho>

Neobejít se bez čeho: bez toho se neobejít, nutné pro uskutečnění.

konat se (konference)

Konat se znamená uspořádat nebo provést nějakou akci, například konferenci.

využít <čeho>

Využít: zúročit, využít, zneužít, použít; použít pro vlastní prospěch.

být <bez čeho>

Být bez něčeho znamená nemít to nebo se o to připravit.

užít <čeho n. co>

Užít: využít, zrealizovat, zúročit.

projektovat <co>

Plánovat a navrhovat konkrétní projekt nebo systém.

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout = odstranit něco z něčeho násilným trháním.

mít užitek <z čeho>

Mít užitek z čeho znamená získat obecnou výhodu, přínos nebo prospěch z čeho.

vzdát se <čeho>

Přestat se něčeho držet; odmítnout, vzdát se.

zbavit se <čeho>

Odstranit se čeho; odstranit se čehokoliv.

vyluhovat <co z čeho>

Vyluhování je proces, který se používá k extrahování látek z jedné směsi do druhé pomocí rozpouštědla.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

zhostit se <čeho>

Zhostit se čeho znamená převzít odpovědnost za danou činnost, aktivitu nebo situaci.

vstřebat se <do čeho>

Vstřebat se do čeho znamená plně si osvojit, porozumět, začlenit do svého života.

vytěsnit <co z čeho>

Vytěsnit znamená vyhnout se, vyloučit, odstranit nebo vyřadit co z čeho.

těžit <z čeho>

Těžit znamená vybírat, sbírat nebo získávat něco, obvykle přírodní suroviny, energetické zdroje nebo zisk.

odvrátit <koho od čeho>

Odvrátit znamená zabránit tomu, aby se něco stalo, například odvrátit někoho od nějakého jednání.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.