Facebook

číselná hodnota - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu číselná hodnota.

Význam: Číselná hodnota je číslo, které má význam nebo hodnotu, například v matematice, ekonomice nebo v informatice.

seznam

Seznam je uspořádaný výčet položek, které jsou obvykle označeny čísly nebo písmeny.

rejstřík

Rejstřík je seznam obsahující názvy jednotlivých částí textu, jako jsou kapitoly, podkapitoly, slovníky apod.

ukazatel

Ukazatel je předmět nebo zařízení, které je používáno k naznačení, odkazování nebo ukázání směru, pozice nebo stavu.

veličina

Veličina je měřitelná vlastnost nebo charakteristika něčeho, např. fyzikální veličiny, chemické veličiny, biologické veličiny atd.

průkaz (studentský)

Průkaz je doklad o tom, že jsme studentem a máme právo na výhody jako je sleva na cestování a vstupenky do kulturních a volnočasových akcí.

Podobná synonyma

ukazatel (směru)

Ukazatel je zařízení sloužící k určení směru, např. ve vozidlech, lodích nebo letadlech.

průkaz

Průkaz je dokument sloužící k prezentaci osobní identity, např. občanský průkaz nebo cestovní pas.

úřední průkaz (cestovní)

Úřední průkaz (cestovní): doklad osoby oprávněné k průchodu státních hranic a umožňující cestovat po zahraničí.

seznam (přítomných)

Seznam je souhrn jednotlivých položek, jako například osob nebo věcí, uspořádaných podle určitého klíče.

internát (studentský)

Internát je studentské ubytování, kde studenti mohou bydlet a studovat pod dohledem.

stálá veličina

Stálá veličina je konstantní hodnota, která se mění pouze minimálně nebo vůbec.

grafický seznam

Grafický seznam je zobrazení informací v obrazovém formátu, které pomáhá lépe porozumět a zobrazit data.

zneplatnit (průkaz)

Zneplatnit znamená omezit platnost něčeho, např. průkazu.

neproměnná veličina

Neproměnná veličina je veličina, která se nemění a je konstantní po celou dobu výzkumu.

seznam chyb (tiskových)

Seznam chyb je výčet chyb, které se vyskytly při provádění tiskového úkolu.

směrová veličina

Směrová veličina je míra, která udává směr pohybu nebo vývoje v čase. Například ve fyzice se používá k popisu rychlosti, zrychlení, síly nebo elektrického pole.

padělaný (průkaz)

Padělaný průkaz je kopírovaný dokument, který je vytvořen s cílem napodobit nějaký legální dokument nebo certifikát.

jmenný seznam

Jmenný seznam je seznam jmen, obvykle pořadím uspořádaných. Může obsahovat jména lidí, míst, věcí, činností nebo jiných pojmů.