Facebook

Bouřit - synonyma

Celkem nalezeno 25 synonym ke slovu bouřit.

Význam: Bouřit se znamená vyjádřit nespokojenost silnou a hlasitou reakcí, často dosahující vyostřených emocí.

hřmít

Hřmít znamená vydávat hlasité dunění, zvukovou sílu a vibrace, často vyvolávané bouří nebo těžkou artilerií.

burácet

Burácet znamená hlučný řev, rámus nebo hluk, který obvykle vytváří vítr, dešť nebo jiná přírodní síla.

rachotit

Rachotit znamená vydávat silný, rychlý a hlučný zvuk.

lomozit

Lomozit znamená provádět neorganizovanou a zmatenou činnost; být nešikovný nebo dělat něco bezplatně.

hřmotit

Hřmotit znamená hlučně bědovat, hovořit nebo jinak vyjadřovat nespokojenost a rozhořčení.

řádit

Řádit znamená uspořádat nebo uspořádávat něco do určitého pořádku nebo řádu.

kypět

Kypět znamená veselě bzučet, živě se chovat nebo usilovně pracovat. Může to být zvíře, rostlina nebo lidé.

burcovat (národ)

Burcovat národ znamená probudit jeho občanskou angažovanost a odhodlání bojovat za spravedlivou společnost.

štvát

Štvát znamená šířit zuřivost, vášeň nebo nenávist, obvykle s cílem vyvolat změnu nebo boj.

podněcovat

Podněcovat znamená povzbuzovat, motivovat a inspirovat k činnosti.

pobuřovat

Provokovat, rozčilovat, vyvolávat odpor a zuřivost.

uklidňovat

Uklidňovat znamená pomocí různých prostředků přivést člověka do psychické pohody a do stavu uvolnění.

běsnit

Řádit, vztekat se, být podrážděný a bušit do všeho kolem sebe.

zuřit

Zuřit znamená projevovat silnou nespokojenost, rozčilení nebo hněv.

vyvádět

Vyvádět znamená dělat nebo chovat se nezodpovědně, hlučně nebo nezdvořile.

zlobit se

Zlobit se znamená projevit nespokojenost a rozčilení, často se zlou náladou.

láteřit

Láteřit znamená mluvit nebo se chovat příliš mnoho nebo příliš energicky, často s vyjadřováním nadšení nebo nespokojenosti.

seřazovat (knihy)

Organizovat knihy do pořádku; uspořádat je podle názvu, autora nebo jiného kritéria.

pořádat

Organizovat, uspořádat; uskutečnit, provést; zorganizovat, připravit.

třídit

Organizovat informace nebo objekty do různých skupin dle určitých pravidel.

měnit (rychlosti)

Měnit (rychlosti) znamená měnit rychlost pohybu, například při řízení automobilu.

přehazovat

Přehazovat znamená přesouvat nebo měnit části nebo pořadí něčeho.

zařazovat kam

Zařazovat kam znamená umísťovat něco do určité kategorie nebo skupiny.

přiřazovat

Přiřazovat znamená přidělovat nebo spojovat jednotlivé věci nebo lidi s určitými kategoriemi, místy nebo atributy.

počítat

Vytvářet matematické výpočty za účelem určení číselné hodnoty nebo přesnosti.

Podobná synonyma

titul (knihy)

Titul je název knihy, který shrnuje a vyjadřuje její obsah.

seřazovat

Seřazovat znamená uspořádat něco do určitého pořadí.

třídit <co>

Třídit znamená uspořádat ve vhodné skupiny nebo pořadí.

překotně produkovat (knihy)

Rychle vytvářet knihy; vytvářet knihy rychle a efektivně.

uklidňovat se

Uklidňovat se znamená zklidnit mysl a tělo, aby bylo dosaženo psychického a fyzického vyrovnání.

řadit <co kam>

Řadit znamená uspořádat, posečkat nebo uspořádat věci do logického pořadí.

(z knih) vlastník knihy

Osoba, která vlastní knihu.

počítat (rovnici)

Počítat znamená sčítat čísla nebo vyřešit matematickou rovnici.

utlačovaný (národ)

Národ, jehož práva a svobody jsou systematicky omezována silnějším národem nebo skupinou.

počítat <s čím>

Počítat znamená spočítat počet věcí, čísel či jiných jednotek.

měnit se

Měnit se znamená změnit svůj vzhled, pocity nebo myšlenky; postoj k něčemu, způsob jednání nebo chování.

burcovat

Burcovat znamená inspirovat, motivovat nebo vzbudit zájem o něco.

měnit se (ceny)

Měnit se: změnit úroveň, hodnotu nebo podobu, obzvláště ceny.

stupeň rychlosti

Stupeň rychlosti je míra, jakou se něco pohybuje, vyjadřuje se obvykle v jednotkách událostí za jednotku času.

měnit (systém)

Změna či transformace systému, ať už co se týče vzhledu, struktury nebo funkcí.

zařazovat

Zařazovat znamená přiřazovat nebo umísťovat něco do kategorie, skupiny nebo sestavy.

štvát se

Štvát se znamená zuřit, být naštvaný nebo rozčílený, projevovat vztek a hněv.

oddíl (knihy)

Oddíl je část knihy, jejíž obsah je odlišný od ostatních částí knihy a obvykle se týká jednoho nebo více témat.

zlobit

Zlobit se znamená projevovat nepříjemné chování, které je často agresivní nebo vyvolává náladovost.

počítat (derivaci)

Počítat znamená spočítat čísla nebo počty věcí, aby se zjistila jejich celková hodnota.

vyhladit (národ)

Vymazat nebo odstranit část nebo celou populaci národa.

měnit (napětí)

Měnit (napětí) znamená změnit sílu nebo intenzitu napětí, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

měnit

Měnit: změnit, upravit nebo zařadit něco jiného; transformovat, přizpůsobit se nebo proměnit.

měnit (směr proudu)

Měnit (směr proudu) znamená změnu směru proudění energie, plynů, tekutin nebo materiálu.

štvát <proti komu>

Štvát je verbální či fyzické napadání někoho na základě jeho názorů, víry nebo pohlaví.

národ

Národ je skupina lidí, kteří mají společnou historii, kulturu a identitu.